Barion Pixel

Informace o zpracování osobních údajů

Světlo autismu, z.ú., IČO 228 592 92, se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku 1018/1 (dále jen „správce“) tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely plnění úkolů Fondu na podporu stavby domova pro děti s diagnózou "dětský autismus" (dále jen „Fond Světlo autismu“).

Vážení donátoři a zájemci o činnost Fondu Světlo autismu,

v souladu s požadavky GDPR si Vás dovolujeme informovat, že v rámci činnosti Fondu Světlo autismu dochází ke zpracování osobních údajů donátorů a návštěvníků webových stránek darujdetem.cz. Toto zpracování je potřebné pro řádný chod Fondu PULS. Jsme si vědomi, že zpracování osobních údajů představuje v poměrech dnešního světa velice citlivou otázku, a dbáme, aby v rámci naší činnosti probíhalo vždy korektně a s důrazem na ochranu práv subjektů údajů. V této souvislosti naleznete níže stručné shrnutí informací o zpracování osobních údajů, které provádíme.

V jakých případech provádíme zpracování osobních údajů?

Chod webu

Pro řádný chod webu darujdetem.cz je nezbytné využívat soubory cookies. Využíváme však pouze nezbytné provozní cookies umožňující provoz webu, tedy takové, které vypovídají např. o používaném prohlížeči pro optimalizaci zobrazení. Cookies nejsou využívány pro zobrazování kontextové či personalizované reklamy a nejsou předávány třetím osobám. Rovněž jejich prostřednictvím nesledujeme Vaši činnost na internetu jako takovou.

Provoz Fondu Světlo autismu

Vzhledem k tomu, že by se činnost Fondu Světlo autismu neobešla bez kontaktu s donátory, je nezbytné zpracovávat pro jeho provoz osobní údaje. Zpracování osobních údajů začíná přihlášením se jako donátor a končí uplynutím doby, po kterou musí správce vést účetnictví. V období mezi těmito okamžiky probíhá zpracování osobních údajů pro níže uvedené účely. V závorce za každým účelem zpracování je uveden právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 GDPR.

Účel zpracování Právní titul
evidence donátorů plnění smlouvy
evidence darů plnění smlouvy
vystavení potvrzení o daru plnění povinnosti vyplývající ze zákona
zajištění komunikace s donátorem ochrana oprávněných zájmů správce spočívajících v zajištění kontaktu s donátorem v nutných případech
zasílání informací o kulturních a dalších akcích ochrana oprávněných zájmů správce spočívajících v prezentaci činnosti správce donátorům a ocenění činnosti donátorů (přímý marketing)
uchování údajů po skončení smluvního vztahu ochrana oprávněných zájmů správce spočívajících v potřebě doložit plnění povinností v případě sporu
vedení účetnictví plnění povinnosti vyplývající ze zákona
analýza demografického složení donátorů souhlas se zpracováním osobních údajů
personalizace způsobu komunikace s donátorem souhlas se zpracováním osobních údajů

Budou osobní údaje předávány jiným osobám?

Správce nepředává osobní údaje donátorů ani návštěvníků webu třetím osobám. Osobní údaje však v rámci účetnictví mohou být v nezbytném rozsahu zpřístupněny orgánům finanční kontroly. Partneři Fondu Světlo autismu nemají přístup k osobním údajům donátorů. Veškeré výhody a slevy jsou poskytovány na základě předložení karty donátora.

Po jakou dobu budou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje donátorů budou zpracovávány při vystavování potvrzení o daru a po dobu 5 let od zadání platby donátora pro účely vedení účetnictví.

Jaká práva svědčí osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme?

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se na správce Fondu Světlo autismu na e-mailové adrese xeniekaduchova@seznam.cz.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. V případě účelů zpracování prováděných na základě ochrany oprávněných zájmů správce máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na základě které musí správce buď prokázat, že jeho zájmy na zpracování osobních údajů převažují nad zájmy na nezpracovávání, nebo osobní údaje přestat pro daný účel zpracovávat. Pokud nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, na základě čehož správce příslušné údaje přestane zpracovávat nebo je anonymizuje.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce ani jeho zaměstnanci s Vámi v budoucnu nebudou zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte na e-mailové adrese xeniekaduchova@seznam.cz.